Ikke et nytt skatteløfte!

Foto: Kim-André ÅsheimSom nasjon har vi blitt forferdelig opptatte av å pusse opp bad og bygge nye kjøpesenter. Nå er det på tide å bygge skoler, samfunnshus og eldresenter igjen.

Kristin Halvorsen sa i helga at det såkalte skatteløftet må revurderes. Skatteløftet var avtalen mellom AP og SV om at skattenivået ikke skulle heves ut over 2004-nivået. Før stortingsvalget i 2013 er det nødvendig med en debatt om hvorvidt dette løftet skal videreføres. Men Halvorsens utspill blir likevel avvist av sentrale AP-folk.

Mest i mot er Aps Torgeir Micaelsen. Han sier til Klassekampen i dag at ”venstresida kan ikke møte alle problemer med økt skatt”. Hvor han har vært de siste seks årene, der SV har løst en rekke problemer fra regjeringskontorene uten å foreslå å øke skattene, vet ikke jeg. Men la oss nå legge diskusjonen om Micaelsens skoledebattretorikk til side, og se litt nærmere på argumentene for gi slipp på det rigide skatteløftet.

Det er selvsagt ikke noe selvstendig mål å øke skatte- og avgiftsnivået i Norge. Men det er et virkemiddel som er nødvendig å ta i bruk for å løse viktige samfunnsoppgaver. La meg nevne to hovedargumenter: Det første argumentet for å revurdere skatteløftet er å sørge for at offentlig forbruk holder tritt med privat forbruk. Det andre argumentet dreier seg om rene politiske valg.

Vi starter med det første argumentet: Offentlig forbruk må holde tritt med privat forbruk. Problemet med at privat forbruk øker mer enn offentlig forbruk, er kort og godt at økt etterspørsel fra privat sektor fører til økt etterspørsel etter den samme arbeidskraften som offentlig sektor bruker. Hvis en kommune ønsker å bygge en skole, må de konkurrere med utbyggere av kjøpesentre. Kostnadene presses dermed opp og færre skoler blir bygd.

Det andre dreier seg om rene politiske valg. Hvis vi skal bygge ut høyhastighetstog i Norge, eller innføre varm skolemat, så koster dette penger. Penger som må hentes et sted i fra. Mange, også på venstresiden, lever i den villfarelse at vi bare kan bruke av oljefondet for å betale for slike investeringer. Det er ikke riktig. Ingenting i livet er gratis, selv ikke i Norge. Å bruke enorme beløp fra oljefondet vil med nødvendighet medføre økt pris- og lønnspress, altså inflasjon. Inflasjon må kontres med høyere rente, og høyere rente betyr høyere kronekurs. Noe som igjen betyr at vi kan vinke adjø til enda flere eksportbedrifter i Norge. Dette kan selvsagt være en pris vi er villige til å betale, men jeg har til gode å høre noen argumentere for at dette er en god løsning.

En løsning er altså å hente inn penger til slike prosjekter gjennom skatter og avgifter Det er nå tross alt slik vi har finansiert nye velferdsgoder opp gjennom årene. Det trenger ikke å bety at det er inntektsskatten som skal heves. Med en grønn omlegging av skattesystemet vil vi kunne slå flere fluer i en smekk.